Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Байгууллагын харилцагчийг удирдахуй - ANZI, Australia 2018-10-15-нд, 9:00 цаг 680'000₮ 25 2
Бүртгэл хаагдсан
Танилцуулга сургалт: Харилцагчийн үйлчилгээ - ANZi, Australia 2018-10-16-нд, 17:30 цаг 25'000₮ 25 0
Бүртгэл хаагдсан
Салбарын удирдлага - ANZI, Australia 2018-10-17-нд, 9:00 цаг 750'000₮ 25 16
Танилцуулга сургалт: Зөрчилдөөнийг удирдах болон хэлцэл хийх урлаг - ANZi, Australia 2018-10-19-нд, 17:30 цаг 25'000₮ 25 0
Худалдааны санхүүжилт: Танилцуулах сургалт - ICC, Czech 2018-10-23-нд, 9:00 цаг 200'000₮ 40 7
Худалдааны санхүүжилт: Ахисан түвшний сургалт - ICC, Czech 2018-10-24-нд, 9:00 цаг 850'000₮ 25 7
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Ерөнхий ур чадвар 2018-10-29 257'800₮ 15 3
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2018-11-01 CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2018-11-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-11-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-11-01 Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
Бүртгэл хаагдсан
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Борлуулалтын ур чадвар 2018-11-03 1'015'000₮ 15 7
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-11-08-нд, 14:00 цаг 250'000₮ 25 5
Information technology audit - HoT, Luxembourg 2018-11-12-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 0
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Зээлийн ур чадвар сургалтын элсэлтийн шалгалт 2018-11-15 69'000₮ 0
Харилцагчийн үйлчилгээ - ANZI, Australia 2018-11-19-нд, 9:00 цаг 680'000₮ 25 0
Зөрчилдөөнийг удирдах, хэлцэл хийх урлаг - ANZI, Australia 2018-11-21-нд, 9:00 цаг 750'000₮ 25 0
Банкирыг бэлтгэх түргэвчилсэн сургалт 2019-01-12-нд, 9:00 цаг 3'005'000₮ 20 2
Сургагч багшийн сургалт: Суурь шат 2019-03-11-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 0