Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-04-02 27'800₮ 50 0
Professional series 2018-04-25-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 50 50
Бүртгэл хаагдсан
Ур чадварын AMELIA тест 2018-04-25-нд, 14:00 цаг 50000₮ 2 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning Certified Retail Banking (3) - RBA, UK 2018-05-01 CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 1
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-05-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 3
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-05-01 Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2018-05-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Бүс нутгийн сургалт - Өмнөговь 2018-05-05-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 0
Certified Private Banker - HoT, Luxembourg 2018-05-07-нд, 9:00 цаг 1'200'000₮ 15 13
Private Banking (Executive series) - HoT, Luxembourg 2018-05-12-нд, 10:00 цаг 300'000₮ 50 0
Cyber and Information Security Management - HoT, Luxembourg 2018-05-21-нд, 9:00 цаг 850'000₮ 25 0
Strategies for Driving Card Portfolio Growth, VISA School of Business, USA 2018-05-30-нд, 9:00 цаг + VBS USD658 25 0
eLearning Credit Life Cycle (webinar + simulation)- PortfolioQuest, USA 2018-06-01-нд, 9:00 цаг 350'000₮ 25 0
Сургагч багшийн сургалт 2018-06-04-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 0
Managing Problem Loans - Corporate Financing for Growth for Effective Organisational Management - ANZI, Australia 2018-06-11-нд, 8:30 цаг 750'000₮ 25 2
Loan Monitoring skills for Bank Executives - ANZI, Australia 2018-06-14-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 1
Business And Small And Medium Size Enterprise (SME) Lending - ANZI, Australia 2018-09-17-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 0
Financial Analytical Skills - Critical review of financial data - ANZI, Australia 2018-09-19-нд, 8:30 цаг 750'000₮ 25 0
Talent management - HoT, Luxembourg 2018-10-09-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 20 4