ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТУУД

Бүртгэл авч буй олон улсын танхимаар явагдах сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Certification Programme: AML & CTF Foundation level - HoT, Luxembourg 2019-05-06-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 20 19
Survival skills for new managers - ANZI, Australia 2019-05-14-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 2
Resolving conflict through negotiation - ANZI, Australia 2019-05-16-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 0
Marketing And Selling Financial Services For The Financial Services Industry, ANZI 2019-06-03-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 25 0
Product Development And Re-Engineering For Banks, ANZI 2019-06-06-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 0
Risk Management- Regulation for Banks (BASEL) - HoT, Luxembourg 2019-07-01-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 9

ОНЛАЙН СУРГАЛТУУД

Бүртгэл авч буй дотоодын болон олон улсын цахим сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Комплаенс ба Ёс зүй, BFA 2019-06-01-нд, 9:00 цаг 55'000₮ 50 2
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-07-01 CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-07-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 2
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-07-01 Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-07-01 175'000₮ 40 0
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2019-07-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0

МЭРГЭШЛИЙН БАНКИР ХӨТӨЛБӨР

Банк санхүүгийн академийн гишүүнчлэлийн хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагаанууд

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
C-Suite Series: Managing complexity and decision making & Managing change with EQ 2019-05-13-нд, 14:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 40 15
Pro-Bankers Series: Spotting lies and concealed emotions 2019-05-15-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 40 0
Pro-Bankers Series: Understanding yourself and others with TA 2019-05-17-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 40 0