Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-08-01 27'800₮ 50 1
Банкны шинэ ажилтны сургалт 2018-09-05 Түвшин бүрт өөр төлбөртэй тул бүртгэл хийх үедээ харах боломжтой. 7
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-09-06-нд, 14:00 цаг 250'000₮ 25 6
Худалдааны санхүүжилт: Танилцуулах сургалт - ICC, Czech 2018-09-10-нд, 9:00 цаг 200'000₮ 40 0
Худалдааны санхүүжилт: Ахисан түвшний сургалт - ICC, Czech 2018-09-11-нд, 9:00 цаг 850'000₮ 25 3
Executive series "Repo" - FrontClear, Netherland 2018-09-12-нд, 13:00 цаг Үүрэг хүлээсэн сургалтын төлбөрөөс төлөгдөнө. 25 3
Репо хэлцлийн сургалт - FrontClear, Netherland 2018-09-13-нд, 9:00 цаг Үүрэг хүлээсэн сургалтын төлбөрөөс төлөгдөнө. 35 1
Business And Small And Medium Size Enterprise (SME) Lending - ANZI, Australia 2018-09-17-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 10
Financial Analytical Skills - Critical review of financial data - ANZI, Australia 2018-09-19-нд, 8:30 цаг 750'000₮ 25 1
Talent management - HoT, Luxembourg 2018-10-09-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 20 7
Сургагч багшийн сургалт: Суурь шат 2019-03-11-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 0