Сургалтын архив

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн
eLearning Certified Retail Banking (3) - RBA, UK 2018-07-01-нд, 0:00 цаг CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
Investment Opportunity: v-Conference - KBI, Korea 2018-06-26-нд, 14:00 цаг 90'000₮ 40 32
Танилцуулга сургалт: SME Lending & Financial Analytical Skills - ANZi, Australia 2018-06-16-нд, 13:00 цаг Төлбөргүй 40 32
Loan Monitoring skills for Bank Executives - ANZI, Australia 2018-06-14-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 19
Managing Problem Loans - Corporate Financing for Growth for Effective Organisational Management - ANZI, Australia 2018-06-11-нд, 8:30 цаг 750'000₮ 25 20
Сургагч багшийн сургалт: Дунд шат 2018-06-10-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 15
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-06-07-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 22 20
Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь 2018-06-04-нд, 15:00 цаг Үнэ төлбөргүй. 50 19
Шинэ үеийн банкир - Хандлага төлөвшүүлэх сургалт 2018-06-04-нд, 9:00 цаг 240'000₮ 20 3
Мэдлэг хуваалцах семинар: Shaping the Future of Your Bank 2018-05-30-нд, 8:00 цаг 10'000₮ 40 30
ISACA CISA - Empasoft 2018-05-29-нд, 9:00 цаг 2,500,000₮, үүнд ISACA гишүүнчлэлийн хураамж, шалгалтын төлбөр багтаагүй. 10 0
Executive series: Cyber security - HoT, Luxembourg 2018-05-24-нд, 16:00 цаг 300'000₮ 30 9
Complementary Discussion: Cyber security - HoT, Luxembourg 2018-05-23-нд, 17:00 цаг 30'000₮ 50 26
Cyber and Information Security Management - HoT, Luxembourg 2018-05-21-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 11
Мэдлэг хуваалцах семинар: FINTALENT DEVELOPMENT in the Digital Era 2018-05-18-нд, 8:00 цаг Банк бүр улирлын төлбөр төлсөн байна. 50 39
COBIT5: Foundation - Empasoft 2018-05-14-нд, 9:00 цаг 2'300'000₮ 10 1
Executive series: Private Banking - HoT, Luxembourg 2018-05-12-нд, 10:00 цаг 300'000₮ 30 13
COBIT5: Implementation - Empasoft 2018-05-09-нд, 9:00 цаг 2'300'000₮ 10 0
Certified Private Banker - HoT, Luxembourg 2018-05-07-нд, 9:00 цаг 1'200'000₮ 15 13
Бүс нутгийн сургалт - Өмнөговь 2018-05-05-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 0
eLearning Certified Retail Banking (3) - RBA, UK 2018-05-01-нд, 0:00 цаг CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 1
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 3
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Ур чадварын AMELIA тест 2018-04-25-нд, 14:00 цаг 50000₮ 2 0
Professional series 2018-04-25-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 50 50
Танилцуулга сургалт: Managing Problem Loans - ANZi, Australia 2018-04-18-нд, 13:00 цаг Төлбөргүй 40 17
Operational Risk Evaluation - For effective organisational management - ANZI, Australia 2018-04-16-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 24
Бүс нутгийн сургалт - Баянхонгор 2018-04-14-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-04-12-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 20 19
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-04-02-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 50 0
Ур чадварын AMELIA тест 2018-03-23-нд, 14:00 цаг 55800₮ 2 1
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2018-03-21-нд, 8:30 цаг $36 10 1
Сургагч багшийн сургалт 2018-03-05-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 15
Certified Retail Banking eLearning (3) - RBA, UK 2018-03-01-нд, 0:00 цаг CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 3
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-03-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 1
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-03-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 5
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, GB 2018-03-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 3
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-02-01-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 20 17
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2018-02-01-нд, 8:30 цаг 36$ 21 0
Комплаенс ба Ёс зүй 18/02 2018-02-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 40 0
Бүс нутгийн сургалт - Дорноговь 2018-01-20-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 1
Professional series - RBA 2018-01-16-нд, 8:00 цаг 0₮ 50 50
Комплаенс ба Ёс зүй 18/01 2018-01-02-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 40 1
Ур чадварын тест [I-II] 2018-01-01-нд, 14:00 цаг 55800₮ 10 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-12-06-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 30 21
Trade Finance eLearning [Basic level] - eBSI, Ireland 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 368'750₮ 50 3
Комплаенс ба Ёс зүй 17/12 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 40 35
Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 35'000₮ 40 0
Complementary Discussion - Operational Risk Management - HoT, Luxembourg 2017-11-29-нд, 16:30 цаг 30'000₮ 40 30
Measuring and Managing Operational Risk in Banking - HoT, Luxembourg 2017-11-27-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 29 29
Шинэ үеийн банкир - Орон тооны бус ажилтан 2017-11-27-нд, 0:00 цаг 0₮ 25 11
Certificate in Capital Market eLearning - ANZI, Australia 2017-11-13-нд, 0:00 цаг 175'000₮ 50 49
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-11-06-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 40 34
TOEIC шалгалтын бүртгэл [XI сар] 2017-11-01-нд, 8:30 цаг 36$ 10 3
Complementary discussion - AML & CTF 2017-10-27-нд, 14:00 цаг Төлбөргүй 45 44
Fintech - House of Training, Luxembourg 2017-10-25-нд, 9:00 цаг 300'000₮ 20 19
Prevention of Money Laundering & Counter-Terrorist Financing 2017-10-23-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 20 17
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-10-11-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 15 14
Complementary Discussion - Mechanics of Derivatives 2017-10-06-нд, 17:00 цаг Төлбөргүй 50 50
Mechanics of Derivatives 2017-10-03-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 26 26
Худалдааны санхүүжилт 2017-10-02-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 15 13
BBA: Branch simulation 2017-09-25-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 19
Project finance for businesses 2017-09-14-нд, 14:00 цаг 80'000₮ 35 18
Project Finance 2017-09-11-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 29 29
Professional series [2017/09/08] 2017-09-08-нд, 8:00 цаг 0₮ 50 50
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-09-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 25 3
Annual conference 2017 with KBI 2017-08-29-нд, 13:00 цаг 120'000₮ 0
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-07-19-нд, 8:30 цаг 35$ 10 1
Financial Analysis / Санхүүгийн шинжилгээ [ANZI] 2017-07-06-нд, 9:00 цаг 399'000₮ 25 24
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-07-05-нд, 8:30 цаг 35$ 10 4
Coach/Mentor - Бусад байгууллага 2017-07-04-нд, 9:00 цаг 190'000₮ 30 7
Coach/Mentor - Хувь нийлүүлэгч банкууд 2017-07-03-нд, 9:00 цаг 175'000₮ 30 7
SME Lending / ЖДҮ-ийн зээл [ANZI] 2017-07-03-нд, 9:00 цаг 599'000₮ 25 17
Ур чадварын тест [VI-VII] 2017-06-29-нд, 14:00 цаг 50000₮ 10 4
HR analytics and metrics - Бусад байгууллага 2017-06-29-нд, 9:00 цаг 370'000₮ 30 26
V-Conference KBI Private Banking 2017-06-28-нд, 16:00 цаг 90'000₮ 30 5
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-06-28-нд, 8:30 цаг 35$ 10 5
HR analytics and metrics - Хувь нийлүүлэгч банкууд 2017-06-27-нд, 9:00 цаг 250'000₮ 30 12
Сургагч багшийн сургалт 2017-06-19-нд, 8:00 цаг 680'000₮ 15 14
Complementary discussion - Internal audit 2017-06-16-нд, 18:00 цаг 0₮ 50 15
Ур чадварын тест 2017-06-14-нд, 14:00 цаг 50000₮ 10 8
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-06-14-нд, 8:30 цаг 35$ 10 9
Дотоод аудит /Internal audit/ - HoT 2017-06-12-нд, 9:00 цаг 1'111'000₮ 15 12
Ур чадварын тест 2017-06-07-нд, 14:00 цаг 0₮ 10 0
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-06-07-нд, 8:30 цаг 35$ 10 9
Ур чадварын тест 2017-05-31-нд, 13:00 цаг 55800₮ 10 16
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-05-31-нд, 8:30 цаг 35$ 10 11
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-05-24-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 18 10
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-05-24-нд, 8:30 цаг 35$ 21 1
Асуудалтай зээлийг шийдвэрлэх алхмууд 2017-05-23-нд, 14:00 цаг 65'000₮ 26 30
Мэдлэг хуваалцах семинар 2017-05-18-нд, 8:00 цаг Банк бүрийн улирлын төлбөр төлсөн байна. 60 54
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-05-10-нд, 8:30 цаг 35$ 21 1
Зээлийн шинжилгээ (ЗА-3 түвшин) сургалтын шалгалт 2017-05-06-нд, 0:00 цаг Сонголтоос хамааран үнэлгээ өөрчлөгдөнө. 20 4
Комплаенс ба Ёс зүй [05] 2017-05-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 100 0
ЗА-3 түвшний сургалтын бүртгэл 2017-04-28-нд, 9:00 цаг 50'000₮ 50 20
Харилцагчийн үйлчилгээ 2017-04-25-нд, 9:00 цаг 106'000₮ 15 0